นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศและมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565


บริษัท นำศิลปไทย จำกัด (“เรา”) เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้น นอกเหนือจากการเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติตามกฎหมายให้ปกป้อง และเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นคุณค่าที่สังคมไทยสมัยใหม่เห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งพึงปกปักรักษาอีกด้วย ในการนี้ นอกจากเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เรายังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการสร้างความโปร่งใส และการควบคุมที่เหมาะสมในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านที่ให้โอกาสเรา และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ไปพร้อม ๆ กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเสนอให้กับท่านต่อไป 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ครอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ช่องทางการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของเรา เว้นแต่เป็นกรณีที่เราเห็นว่าจะต้องเลื่อนการบังคับใช้นโยบาย เราจะพิจารณากำหนดวันบังคับใช้นโยบายล่วงหน้าไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผ่านช่องทางที่เราจัดไว้ให้ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวม
  เราเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ โดยสามารถจำแนกเป็นประเภทได้ ดังต่อไปนี้  
     1.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเกิด รูปภาพ รวมถึงค่าสายตาเพื่อใช้ในการประกอบแว่นตา 
     2.) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี (Line ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook และ/หรือ Google เป็นต้น) รวมไปถึงข้อมูลผู้ติดต่อ หรือข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่น 
     3.) ข้อมูลการเงินและการทำธุรกรรม เช่น บัญชีธนาคาร หรือเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ หมายเลขประจำตัวพร้อมเพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน การคืนเงิน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่ วันที่ และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า ข้อเรียกร้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านซื้อ 
     4.) ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก คะแนนสะสม วันหมดอายุของคะแนนสะสม ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก รวมถึงบันทึกความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดของเรา 
     5.) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลระบุตำแหน่งพื้นที่ (GPS) ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้บริการระบบของเรา 
  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่านตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลในนโยบายฉบับนี้
 2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของเรา 
  เราขอแจกแจงวัตถุประสงค์และมูลเหตุตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
   
  วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล  สิทธิตามตามกฎหมายที่เราใช้
  การขายสินค้าและให้บริการของเรา (เช่น การตรวจวัดค่าสายตา ประกอบแว่น ติดต่อจัดส่งและนัดรับสินค้า รับประกันสินค้า เปลี่ยน แก้ไข หรือคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้า เป็นต้น) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา และเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ท่านตามมาตรฐานวิชาชีพนักทัศนมาตร 
  การติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ (เช่น การสอบถามความพึงพอใจของสินค้า/บริการ ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เป็นต้น)  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่านในการได้รับบริการจากเรา
  การยืนยันตัวตนท่าน (เช่น เพื่อการลงทะเบียน หรือพิสูจน์ตัวตน ว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับบริการหรือใช้สิทธิตามกฎหมายกับเรา เป็นต้น) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน 
  การติดต่อทางการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น การติดต่อเพื่อโฆษณา เสนอโปรโมชั่นผ่านทางอีเมล และแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น) เราจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ (เช่น การจัดทำรายงานภาพรวมของธุรกิจโดยไม่ระบุชื่อบุคคล การวัดผลประสิทธิภาพของการตลาด หรือการทำงานและการให้บริการของเรา เป็นต้น) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
  การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือให้ความร่วมมือในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงออกใบกำกับภาษี เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันการกระทำอันผิดกฎหมาย เป็นต้น) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
  การปกป้องผลประโยชน์ของเรา (เช่น การตรวจสอบ ป้องกัน และตอบโต้การทุจริต การกระทำอันผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและความน่าเชื่อถือของเรา เป็นต้น) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

  ทั้งนี้ ความยินยอมที่เราอาศัยเพื่อติดต่อท่านอาจจัดการได้ผ่านช่องทางที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การการตกลงรับการติดต่อโปรโมชั่นผ่านทางแพลทฟอร์มไลน์ (Line) หรือแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในการนี้ ท่านสามารถบริหารความยินยอมหรือการรับข่าวสารของท่านผ่านการตั้งค่าที่มีอยู่ในโปรแกรมหรือแพลทฟอร์มเหล่านั้นได้ด้วยตัวท่านเอง
 3. บุคคลภายนอกที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา

เราไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมูลเหตุที่เฉพาะเจาะจงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1.) บริษัทอื่น ๆ ในเครือของนำศิลปไทย เช่น บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด เป็นต้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจการของเรา
   2.) ผู้ให้บริการของเรา เช่น บริษัทขนส่ง โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างเป็นศูนย์ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแทนขาย หน่วยงานรับจ้างจัดงานเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด ผู้ให้บริการระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing ทั้งนี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับท่าน เป็นต้น 
   3.) ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Google หรือ Instagram เป็นต้น  
   4.) พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น  แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หรือแพลตฟอร์มใดๆ ซึ่งเราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบนพื้นที่เหล่านั้น เป็นต้น 
   5.) หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาลยุติธรรม หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น เป็นต้น 
   6.) ที่ปรึกษาของเรา เช่น ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้เชี่ยวชาญประเภทอื่น เพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือการรักษาผลประโยชน์ของเรา หรือบุคคลภายนอกที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 
   7.) ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างของบริษัท การควบรวม การโอนกิจการ เป็นต้น 
ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ดำเนินการหรือให้บริการในนามของเรา เราจะควบคุมการใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นและตามที่บุคคลภายนอกได้รับมอบหมายจากเราเท่านั้น พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยผ่านเงื่อนไขของสัญญาการประมวลผลข้อมูลและ/หรือการประเมินความปลอดภายในการให้บริการบนข้อมูลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านด้วยตนเอง เราอาจไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ จึงโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

4. การเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ เพื่อให้บริการตามปรกติของเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราตรวจพบว่าได้เก็บหรือใช้ข้อมูลของบุคคลลักษณะข้างต้นในการที่ไม่อาจกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม หรือเป็นการยินยอมที่ไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม เราจะพิจารณาหยุดการประมวลผลนั้นในทันที

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระเบียบภายในของเราอย่างเคร่งครัดตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันจะไม่เกินหลักการของวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นระยะเวลาการฟ้องร้องคดี หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าว หรือ ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในอนาคต

6. ความปลอดภัยของข้อมูล 

เราจะพยายามปกป้องข้อมูลของท่านอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านสูญหาย ถูกเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราได้ดำเนินการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อันจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรองรับการ patch ความปลอดภัยที่เหมาะสม (2) ระบบป้องกันไวรัสระดับองค์กร (Enterprise-grade antivirus program) (3) ระบบยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลผ่านหลายขั้นตอน (Multi-factor authentication) สำหรับระบบที่มีข้อมูลสำคัญ (4) ระบบ Active Directory เพื่อควบคุมสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงาน และถอนสิทธิเมื่อบุคคลสิ้นสภาพพนักงาน (5) มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นต้น และ (6) มาตรการอื่น ๆ ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา

7. นโยบายการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ ซึ่งเทคโนโลยีคุกกี้นั้น มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปในการจดจำรายละเอียดของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ คุกกี้บางชนิดมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อให้หน้าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน คุกกี้บางชนิดก็มีขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน 
ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้คุกกี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งส่งผลต่อประสบการณ์การใช้บริการ ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราได้

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่เรากำหนด ท่านอาจมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1.) สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน  
   2.) สิทธิการการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
   3.) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลของท่านท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  
   4.) สิทธิการการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในบางกรณี 
   5.) สิทธิการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่านในบางกรณี 
   6.) สิทธิการถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่เราขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการ ท่านสามารถถอนความยินยอมเหล่านั้นได้ อันเป็นผลให้เราหยุดการดำเนินการที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน 
   7.) สิทธิการลบข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตามที่เรากำหนด ทั้งนี้ เราจะพิจารณาลบข้อมูลให้ท่านตามความเหมาะสมต่อไป และอาจยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบของเราหรือบุคคลภายนอกตามกฎหมาย  
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายข้างต้น 
นอกจากนี้ เนื่องจากสิทธิบางประการมีเงื่อนไขตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เคร่งครัด เราจึงอาจต้องพิจารณาอนุมัติคำขอของท่านเป็นรายกรณี

9. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง pdpa@visionventures.co.th

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของเราได้ ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้